Personal Data Protection

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ İşbu metin MARS MEZAT - MEHMET ÜNAL (ŞİRKET) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve hukuki dayanağını ilgili kanundan alan ikincil mevzuat dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. MARS MEZAT - MEHMET ÜNAL (ŞİRKET) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun temel amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları tespit etmektir. İşbu metin içeriğinde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Uyarınca, -Kişisel verilerinizin hangi amaç ile işlendiği -Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaç ile aktarılabileceği -Kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile -Kişisel verisi işlenen kişi olarak KVKK kapsamında haklarınız hususunda bilgilendirileceksiniz. Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MARS MEZAT - MEHMET ÜNAL (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaç ve Kapsamı Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, web sitesi ziyaretçileri ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz; - ŞİRKET, ziyaretçilerine sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerinizi zenginleştirmek, ticari anlamda istatistik değerlendirmeler yapmak, kullanıcı tercihlerini saptamak ve kullanıcı tercihlerine uygun hizmetleri tanıtmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturarak kullanıcılara sunulacak hizmet içerikleri ve reklam içeriklerini saptamak, - ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, - Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, - Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak, - Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, - Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, - Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim - Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, - Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek, - ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek - Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi a) Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Veriler: - İsminiz, TCKN’niz, adresiniz, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi temel kişisel bilgiler; - Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz; - Özel nitelikli kişisel veriler - Kimlik – Ehliyet- Pasaport fotokopiniz - Kimlik – Ehliyet- Pasaport fotokopinizden gelen dolaylı kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, - Yakınlarınız veya aileniz hakkındaki bilgiler, - Pazarlama ve iletişim tercihleriniz. - Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi) b) Üçüncü Kişilerden Sizinle İlgili Olarak Toplanan Kişisel Veriler: Topladığımız kişisel verilerin bir kısmını yasal düzenlemelere uygun olarak Şirketimizin işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlardan elde ediyoruz. Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, iş ortaklarımız, sosyal medya hesaplarımız, müşteri hizmet kanallarımız, sizi tanımak için kullanılan çerezler, şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks, mektup vb ile iletişim formları ve sunduğumuz hizmete ilişkin satış ağını oluşturan ticari ilişki içinde olduğumuz üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler kanalıyla da elde edilmiş ve KVKK amaç ve kapsamına uygun olacak şekilde toplanmış olabilir. Bu kişisel veriler, bir ürün, hizmet veya fiyat teklifi için yaptığınız başvuruyu değerlendirmek, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, işlemlerinizi gerçekleştirmek, size teklifleri sunmak amaçlarıyla kullanılabilir. Münferit prosedür çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi sırasında mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz. ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır. Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar kapsamında aşağıdaki ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi; b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması; d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir. Aksi belirtilmediği takdirde, Site yoluyla toplanan bilgiler, Site içeriğinin geliştirilmesi, Site’nin tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesi ve burada belirtilen diğer amaçlar için kullanılabilir. Kullanıcıların, bu Site’de sunulan bilgi ve hizmetlerin çoğunu kullanmak için kaydolması gerekmez. Ancak kullanıcılar kaydolmak isterse ŞİRKET, kullanıcıların kayıt olurken verdiği iletişim bilgilerini, ŞİRKET kaydolduklarını doğrulayan bir e-posta göndermek ve onlardan gelen soruları yanıtlamak için kullanır. Kullanıcıların istemesi halinde, ŞİRKET, iletişim bilgilerini paylaşarak izin veren kullanıcılara zaman zaman, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu kullanıcıların ilgisini çekebilecek bültenleri içeren e-postalar gönderebilir. İşlenen Kişisel Veriler a) Şirketimize giriş ve çıkışlarımızda ziyaretçilerimizin, Ad, soyad, TC Kimlik numarası gibi kimlik bilgilerini, Çalıştığı Şirket gibi insan kaynakları verilerini, Cep telefonu, elektronik posta adresi, iş adresi, iş telefonu gibi iletişim bilgilerini, ses kayıtlarını, kamera görüntülerini, Kullanıcı adı, Geçici şifre bilgisi, IP adresi, Mac Adresi, Web geçmişi, Log kayıt bilgilerini, Erişilen web siteleri bilgilerini, Kullanım istatistiklerini, b) Tüzel kişi müşterilerimizin/tedarikçilerinin çalışanlarının, ortaklarının Ad, soyad, TC Kimlik numarası gibi kimlik bilgilerini, Cep telefonu, elektronik posta adresi, iş adresi, iş telefonu gibi iletişim bilgilerini, unvan, çalıştığı şirket, şirketteki görevleri gibi insan kaynakları verilerini, araç plaka bilgisi, imza, ses kayıtlarını, kamera görüntülerini, IP’lerini, erişim kayıtlarını; bunlara ilaveten gerçek kişi müşterilerimizin/tedarikçilerimizin ya da şahıs şirketi olan müşterilerimizin/tedarikçilerimizin banka hesap bilgileri, fatura bilgileri gibi finansal verilerini Bu Aydınlatma Metninin belirtilen amaçlar ve belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Saklama Süresi Şirket, müşteri, müşteri adayı, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla makul süreler boyunca saklayacaktır. Örneğin bir sözleşmesel ilişki sebebiyle işlenen bir kişisel veri ilgili sözleşmenin hitamını takip eden 10 senelik süre boyunca saklanırken, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için saklanan bir kişisel veri 5 senelik bir süre boyunca saklanmaktadır. Buna ek olarak, www.marsmezat.comweb sitesi kullanıcıları ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirket tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin uygulama Veri Koruma Mevzuatı uyarınca yerine getirilecektir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; beğeni ve kullanım alışkanlıklarınızın tespit edilmesi ve ürün ve hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla ŞİRKET iç birimleri ile paylaşılmaktadır. Beğeni, ihtiyaç veya şikâyetlerinizin değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda bir takım çalışmaların yapılabilmesi adına kişisel verilerinizi şirketimizin iç birimleri ile paylaşıyor ticari stratejilerimizi belirlerken müşterilerimizi dikkate alıyoruz. ŞİRKET kişisel verilerinizi, iç birimleri dışında da ticari ilişkileri gereğince iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, kamu kuruluşları ve özel kişilere KVKK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler ŞİRKET, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır. ŞİRKET işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır; ŞİRKET, kişisel verilerin korunması hususunda alabileceği teknik ve idari tedbirleri analiz etmek için bilişim ve hukuk alanında danışmanlık hizmeti alarak veri güvenliğine ilişkin riskleri düzenli olarak analiz ederek güvenlik politikasını güncel tutmaktadır. ŞİRKET çalışanları için KVKK eğitimleri düzenlemekte, çalışanların alanında uzman eğitmenlerden eğitim almalarını sağlamaktadır. Bu sayede çalışanların hatalarından kaynaklanabilecek KVKK ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. ŞİRKET çalışanların iş sözleşmelerinin içeriğinde, kişisel verilere erişim olanakları ile orantılı olacak biçimde gizliliğe ilişkin maddelere yer verir. Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca kişisel verilerin güvenli saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları ile şirket içi iletişim ağının güvenliğini sağlayan programlar kullanılmakta ŞİRKET tarafından bilişim güvenliği alanında her türlü önlem alınmaya çalışılmaktadır. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK 11. Maddesi uyarınca; · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Taleplerinizin İletilmesi Kanun’un kapsamında, 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilmeniz için hazırladığımız Bilgi Edinme Formu’nu www.marsmezat.comlinkinden ya da mars@marsmezat.com mail adresi aracılığıyla Şirketimizin KVK Temsilcisinden temin edebilirsiniz. Bilgi Edinme ve Talep Formunu, formda belirtilen şekilde doldurmayı, imzalamayı ve şirketimizle paylaşmayı unutmayınız. Bilgi Edinme ve Talep Formunu; ● Anılan başvuru şirketimizin Yıldızevler Mahallesi 724. Cadde No.1 Çankaya ANKARA adresinde kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla, ● Şirketimiz marsmezat@gmail.com posta adresine; veya ● Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin mars@marsmezat.com adresine veya Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.marsmezat.comadresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz. Çerez Politikası Çerezler (Cookie) , ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamakta ve uzaktan herhangi bir erişim imkânı sağlamamaktadır. Çerezler Nasıl Toplanır? Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler sadece eriştiğiniz cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından cihaz üzerinden silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. Çerez kullanımını devre dışı bırakma Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da, Çerezler genellikle "Tercihler" ya da "Araçlar" menüsünde yer alır. Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının "Yardım" menüsüne bakın. Detaylı bilgi için Çerez Politikası metnine buradan ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilere Uygulanabilecek Saklama Süreleri İLGİLİ KANUN MADDESİ HÜKÜM MAKUL SÜRE 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Md. 146 Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 10 yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 86 İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadır. 10 yıl 4857 Sayılı İş Kanunu Md. 32 Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 5 Yıl 4857 Sayılı İş Kanunu Md. 75 İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. x İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Md. 4 (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır: (…) b) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak. 2 yıl 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Md. 73 Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. 6 ay 4857 Sayılı İş Kanunu Ek Madde 3 İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır. a) Kıdem tazminatı b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat c) Kötüniyet tazminatı d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat 5 Yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Md. 7 İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.